Algemene voorwaarden

Omdat wij het persoonlijke en menselijke contact met onze klanten prefereren hopen wij deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel te alle tijde van toepassing tenzij anders overeengekomen.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stone World zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Stone World worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stone World worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stone World ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Stone World zijn vrijblijvend en Stone World behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stone World. Stone World is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stone World dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling van factuur op banknummer: 14932144 ten name van C. Damhof te Borne binnen 14 dagen.

3. Indien overeengekomen kan betaling plaatsvinden door middel van vooruitbetaling op banknummer: 149321449 ten name van C. Damhof. Na ontvangst van die betaling wordt de bestelling toegezonden.

4. Als de betaling 10 dagen na de factuurdatum niet bij Stone World binnen is, zal er 3% van het totale bedrag aan kredietbeperking worden geheven. Betalen kan dan nog tot 14 dagen na factuurdatum.

5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Stone World.

6. Voor de verzendkosten in Nederland houden wij de TNT tarieven aan plus 25% administratieve kosten.

7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.

 

Artikel 4. Levering
1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2 a 3 werkdagen na ontvangst van bestelling (uitgesloten in perioden van bedrijf vakanties/ inkoop reizen/ziekte kan deze periode langer uitvallen).

2. De door Stone World opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd worden afgeweken, dit zal aan de klant worden gemeld.

4. Mocht Stone World om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het evt vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.

5. Stone World is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Stone World gedragen tenzij het verzenden in delen geschiedt op verzoek van de klant.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Stone World verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op de klant.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Stone World geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Stone World daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie dagen na de aflevering op de hoogte te stellen.

2. De verzending van producten gebeurt steeds op risico van de koper. Stone World is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.

3. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen zeven dagen na levering retour zenden aan het postadres van Stone World:

Stone World
Prins Bernardlaan 51
7622 BE Borne
Nederland

Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terugkomen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Stone World niet worden vergoed.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Stone World, dan wel tussen Stone World en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Stone World, is Stone World niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Stone World.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens
1. Stone World houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Stone World respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Stone World.

 

Artikel 10. Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stone World in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stone World gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stone World kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen
1. Indien u aan Stone World opgave doet van een adres, is Stone World gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Stone World schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Stone World gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Stone World deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stone World in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stone World vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Stone World is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Options

X